Liên kết website
bn_qc
 

Khoa nội - Y học cổ truyền

                                              

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
   KHOA NỘI - Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Căn cứ thông tư số 01/ 2014/TT – BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế Qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa YHCT trong bệnh viện nhà nước. Căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, phù hợp với tình hình nhân lực và thống kê tình hình bệnh tật tại bệnh viện trong các năm qua. Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ chức hành chính. Giám đốc Bệnh viện PHCN Bình Định ban hành qui chế hoạt động của khoa Nội – YHCT.

Chương I: QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Qui chế này qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa Nội – YHCT của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.

Điều 2. Vị trí , chức năng

1.Vị trí: Khoa Nội - Y học cổ truyền là khoa lâm sàng chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, kết hợp YHCT- YHHĐ trong khám chữa bệnh tại bệnh viện.
2. Chức năng:

2.1.Tham mưu cho giám đốc BV về công tác khoa Nội và phát triển y dược cổ truyền tại BV. Phụ trách khám điều trị bệnh lý nội khoa bằng YHHĐ kết hợp YHCT.

2.2.Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN bằng YHCT; kết hợp YHCT với YHHĐ.

2.3.Triển khai công tác y dược cổ truyền của bệnh viện.

2.4. Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Điều 3: Nhiệm vụ

3.1.Khám bệnh, chữa bệnh:

a) Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

b)Tham mưu cho Giám đốc BV xây dựng qui chế phối hợp với khoa phòng chức năng để triển khai kết hợp YHCT với YHHĐ trong khám bệnh, chữa bệnh.

c)Đầu mối triển khai YHCT với YHHĐ.

d)Triển khai thực hiện qui chế chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật về YHCT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Đ)Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của YHHĐ để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

e) Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về Nội khoa và y học cổ truyền.

3.2. Công tác chỉ đạo tuyến:

Khoa Nội - Y học cổ truyền phụ trách công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện về mảng YHCT khi có yêu cầu.

3.3. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:

a) Chủ dộng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;

b) Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ y tế ban hành.

Chương II: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Quy mô giường bệnh

Khoa Nội – YHCT có quy mô từ 25 giường bệnh nội trú. Bao gồm bộ phận điều trị nội trú, bộ phận điều trị ngoại trú.

2. Cơ cấu tổ chức

Khoa Nội – YHCT do 01 PGĐ kiêm trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

a) Bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú:

- Khu vực khám bệnh;

- Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh.

b) Bộ phận điều trị nội trú:

- Khu vực điều trị nội trú

Điều 5. Số lượng người làm việc của khoa

Giám đóc Bệnh viện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Khoa Nội – YHCT xây dựng đề án vị trí làm việc và số lượng người làm việc, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 5 năm 2012 của Chình phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.
Điều 6. Hoạt động của Khoa

1. Hoạt động của bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú

a) Tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy trình;

b)Tùy theo tình trạng của người bệnh, y bác sĩ thực hiện khám bệnh, kê đơn, ghi sổ y bạ; điều trị ngoại trú theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chuyển người bệnh vào bộ phận điều trị nội trú của khoa;

c)Đối với người bệnh điều trị ngoại trú, y bác sĩ thực hiện các phương pháp điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc của YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ và các kỹ thuật CLS phù hợp với tình trạng bệnh;

d)Thực hiện việc kê đơn, nhận thuốc, cấp phát thuốc, ghi chép hồ sơ, tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của bộ phận điều trị nội trú

Tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và kết hợp phương pháp khám chữa bệnh YHCT với YHHĐ, trong quá trình điều trị nội trú theo dõi diễn biến của bệnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp;

Thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;

Tổ chức nhận thuốc từ bộ phận Dược, cấp phát thuốc cho người bệnh nội trú;

Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc.

Chương III: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Điều 7. Địa điểm và cơ sở vật chất

Khoa Nội – YHCT được bố trí ở địa điểm phù hợp, bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và trang thiết bị hành chính cho nhân viên làm việc.

Phòng khám bệnh, phòng điều trị nội trú, ngoại trú bảo đảm an toàn, sạch sẽ, bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

Xây dựng, chăm sóc và phát huy vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; bộ tranh cây thuốc mẫu tại Khoa YHCT để phục vụ công tác giáo dục sức khỏe...

Điều 8. Trang thiết bị y tế

Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Nội - YHCT được thực hiện theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu, phù hợp với quy mô và hoạt động của Khoa.

Chương IV: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ với Khoa, Phòng khác trong bệnh viện

Phối hợp với khoa Dược lập kế hoạch, dự trù, triển khai cung ứng dược liệu, vị thuốc YHCT và thuốc thành phẩm.

Phối hợp với các khoa lâm sàng:

a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về YHCT;

b)Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp YHCT; kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị và nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các khoa CLS thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện giao.

Điều 10. Mối quan hệ với bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định

Khoa YHCT chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật YHCT của Bệnh viện YHCT cùng cấp;

Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ từ bệnh viện YHCT tuyến trên và bệnh viện YHCT cùng cấp.

Điều 11. Mối quan hệ với các đơn vị khác trên địa bàn

Phối hợp với Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội dược liệu, Hội Y học, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị khác có liên quan để thực hiện công tác phát triển YHCT và mảng Nội khoa.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc bệnh viện ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các khoa phòng, cá nhân phản ánh để giám đốc xem xét sữa chữa bổ sung.

Một số hình ảnh:
Thủy nhiệt trị liệu

Mát-xa bằng máy

 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt