Liên kết website
bn_qc
 

Phòng Tài chính Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số CBVC : 03 nhân viên

- CN Nguyễn Thị Lộc – Trưởng phòng

- KTTH Phan Thị Hồng Minh – Nhân viên kế toán

- CN Đinh Thị Cẩm Giang – Nhân viên kế toán

2. Trình độ:

- Đại học: 02
- Trung học: 01


II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Kế toán dự toán ngân sách
- Kế toán tiền gửi kho bạc
- Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội
- Kế toán thanh toán bảo hiểm y tế
- Kế toán Dược, vật tư
- Kế toán công nợ
- Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
- Kế toán theo dõi thuế.
- Kế toán thanh toán
- Kế toán tổng hợp

2. Nhiệm vụ:
- Quản lý công tác tài chính của bệnh viện
- Tổ chức thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo công tác kế toán.
- Xây dựng định mức, khoán chi một số nội dung, tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Lập và chấp hành dự toán chi tiêu ngân sách bệnh viện.
- Định kỳ báo cáo quyết toán, phân tích tình hình tài chính bệnh viện.
- Tổ chức quản lý lưu trữ chứng từ tài liệu kế toán theo quy định.

     Để quản lý tốt công tác tài chính bệnh viện, phòng tài chính đã triển khai phân quyền sử dụng phần mềm kế toán MISA cho các bộ phận: kế toán dự toán ngân sách, kế toán tiền gửi kho bạc, kế toán thanh toán, kế toán tổng hợp. Các bộ phận khác như: kế toán dược làm nhiệm vụ theo dõi nhập xuất thuốc, vật tư, hoá chất, thu viện phí, thanh toán BHYT.


 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0256.3850402
Đường dây nóng: 0965061919
Tin bài mới nhất
Hoatdong
Hotline
NKT
VOOF
vpdt
HTQLBV
Phapdien
CongBao
bnkt