Tin tức

Khoa dược-XN-CĐHA-Thăm dò CN

KHOA DƯỢC – XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH
ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 138/QĐ-PHCN
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình
Định)


QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

Qui chế này quy định tổ chức và hoạt
động, chức trách, nhiệm vụ của các chức danh trong khoa Dược – XN bệnh viện
PHCN tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chức năng của
khoa Dược – XN

Khoa Dược – XN là khoa chuyên môn chịu sự lãnh
đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham
mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có
chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Bộ phận xét nghiệm có
chức năng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điều 3. Nhiệm vụ của khoa Dược – XN

1. Lập kế
hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và
thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu
chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý,
theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu
đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ
chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản
thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Tổ chức
pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược
liệu sử dụng trong bệnh viện.

6. Thực hiện
công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác
cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong
muốn của thuốc.

7. Quản lý,
theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh
viện.

8. Nghiên cứu
khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và
Trung học về dược.

9. Phối hợp
với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc
sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình
hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10.Tham gia chỉ
đạo tuyến.

11.Tham gia hội
chẩn khi được yêu cầu.

12.Tham gia theo
dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13.Quản lý hoạt
động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14.Thực hiện
nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y
tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc), khí y tế.

15.Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

Một số các Dược sĩ, KTV khoa

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ

CÁC CHỨC DANH TRONG KHOA DƯỢC – XN

I. NHÂN LỰC: 06 nhân viên gồm:

01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa,
04 nhân viên.

1. Bộ phận Dược: số lượng 04, gồm:

– Trưởng Khoa: 01

Thủ kho, cấp thuốc tân dược, đông y thành phẩm,
vật tư: 01 nhân viên

– Nghiệp vụ Dược, thống kê Dược: 01
nhân viên

– Sắc thuốc, hấp sấy dụng cụ: 01
nhân viên

2. Bộ phận xét nghiệm: số lượng02, gồm:

– Phó trưởng Khoa, phụ trách xét
nghiệm: 01

– Thực hiện các xét nghiệm đúng quy
định kỹ thuật bệnh viện: 01 nhân viên

II. CHỨC TRÁCH CÁ NHÂN:

1. Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn
của Trưởng khoa Dược:

DS. Nguyễn Hoàng Hòa

a)
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.

b)
Tổ chức hoạt động của khoa theo quy định của Thông tư 22/2011/QĐ-BYT ngày
10/06/2011 của Bộ Y tế.

c)
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác
chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong bệnh viện.

d)
Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc
bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong
bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc; kiểm tra, giám sát việc
kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất
lượng điều trị.

đ)
Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc
cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn).

e)
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với
phòng Tài chính – kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng
thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.

g)
Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc, hóa chất (pha chế,
sát khuẩn) đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

h)
Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.

i)
Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn hoặc phân công dược sỹ trong khoa tham
gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

k) Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn dược cho
đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám
đốc bệnh viện giao.

Quyền hạn :

– Chủ trì giao ban khoa và dự giao
ban bệnh viện .

– Bố trí nhân lực trong khoa cho phù
hợp với công việc .

– Nhận xét từng thành viên trong
khoa về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình giám đốc xét
khen thưởng, đề bạt, kỷ luật.

– Tham gia các hội đồng theo quy định của nhà nước và
sự phân công của giám đốc.

– Kiểm tra việc sử dụng an toàn, hợp lý thuốc, hóa
chất, sinh phẩm trong bệnh viện

2. Chức trách, nhiệm vụ của dược sĩ làm công tác nghiệp vụ
dược, thống kê dược:
DSTH. Võ Thị Quỳnh Trâm

a)
Thực hiện công tác kiểm tra quy định chuyên môn dược tại khoa Dược, các khoa
lâm sàng và Nhà thuốc trong bệnh viện.

b) Cập nhật thường xuyên các văn bản quy định
về quản lý chuyên môn, tham mưu cho Trưởng khoa trình Giám đốc bệnh viện kế
hoạch phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này tại các khoa trong bệnh
viện.

c)
Đảm nhiệm việc cung ứng thuốc.

d)
Định kỳ kiểm tra việc bảo quản, quản lý, cấp phát thuốc tại khoa Dược.

e)
Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thuốc trong tủ trực tại các khoa lâm sàng.

g)
Đảm nhiệm việc kiểm soát chất lượng thuốc.

h)
Theo dõi, thống kê chính xác số liệu thuốc nhập về kho Dược, số liệu thuốc cấp
phát cho nội trú, ngoại trú và cho các nhu cầu đột xuất khác.

i)
Báo cáo số liệu thống kê khi nhận được yêu cầu của Giám đốc bệnh viện hoặc
Trưởng khoa Dược. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân
công.

k)
Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc, hóa chất (pha
chế, sát khuẩn), vật tư y tế tiêu hao (nếu có) trong bệnh viện định kỳ hàng năm
(theo mẫu Phụ lục 3, 4, 5, 6) gửi về Sở Y tế, Bộ Y tế
(Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vào trước ngày 15/10 hàng năm (số liệu 1
năm được tính từ 01/10 đến hết ngày 30/9 của năm kế tiếp) và báo cáo đột xuất
khi được yêu cầu.

l)
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao.

m)
Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

3. Chức trách, nhiệm vụ
của dược sĩ phụ trách kho cấp phát thuốc:

DSTH. Dương Thị Bình Hà: kho thuốc
thành phẩm.

a) Có
trách nhiệm thực hiện đầy đủ nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, đảm
bảo an toàn của kho.

b)
Hướng dẫn, phân công các thành viên làm việc tại kho thực hiện tốt nội quy của
kho thuốc, khoa Dược.

c)
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập thuốc theo quy định của công tác
khoa Dược và báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất cho Trưởng khoa về công tác kho
và cấp phát.

d)
Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho
các thành viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

đ)
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa Dược giao.

e)
Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Dược về nhiệm vụ được phân công.

4. Chức trách, nhiệm vụ
của dược sĩ làm công tác dược lâm sàng:

DS. Nguyễn Hoàng Hòa

a)
Chịu trách nhiệm về thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo
dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc và công tác cảnh giác
dược.

b)
Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ
y tế và người bệnh.

c)
Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú
nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

d)
Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm
tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều;
được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong
kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc
tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc
thay thế thuốc.

đ)
Tham gia nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành
viên trong khoa và học viên khác theo sự phân công.

5. Chức trách, nhiệm vụ
của dược sĩ làm công tác sắc thuốc YHCT và công tác sấy hấp dụng cụ tập trung: DSTH.
Nguyễn Thị Thảo

– Thực
hiện việc nhận thuốc, sắc thuốc YHCT theo đơn của các khoa lâm sàng theo đúng
qui định.

– Thực hiện công tác sấy hấp Y dụng cụ
cho các khoa lâm sàng.

6. Chức trách, nhiệm vụ
của Phó trưởng khoa, phụ trách xét nghiệm:

KTV. Nguyễn Minh Chánh

a) Nghiêm chỉnh thực hiện tốt Quy chế
bệnh viện.

b) Chủ trì giao ban khoa và tham dự
giao ban Bệnh viện khi trưởng khoa vắng

c) Chịu trách nhiệm trước Trưởng
khoa về công việc được phân công ở bộ phận xét nghiệm và các công việc khác
trong khoa khi cần thiết.

d) Thực hiện các xét nghiệm Huyết
học cho các khoa lâm sàng.

e)
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa giao.

7. Chức trách, nhiệm vụ
của KTV hành chính, phụ trách xét nghiệm sinh hóa:

KTV Đỗ Thị Hoa Diên

a) Nghiêm chỉnh thực hiện tốt Quy
chế bệnh viện.

b)
Thực hiện chức trách của Kỹ thuật viên Trưởng khoa Dược –XN được quy định theo
Quy chế bệnh viện.

c) Thực hiện các xét nghiệm Sinh hóa
cho các khoa lâm sàng.

d)
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa giao.

Một số hình ảnh Khoa:

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn bvphcnbinhdinh.com.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | bvphcnbinhdinh.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status